നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മാനുവൽ.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനും
ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ട്.
ഒരാവർത്തി പോലും
അവയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ
നീ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന്
തോന്നുന്നു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഒരു പാട് സാധ്യതകളുടെ
സോഫ്റ്റ് വെയറുകൾ ഉള്ള
നീയെന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെ
ഇനിയും ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ
നീ വിജയം കണ്ടെത്താതെ
പോവുന്നത് .
ഒരാവർത്തിയെങ്കിലും
അത് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും
അതിനനുസരിച്ച്
സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും
തയ്യാറാവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras