ശരികൾക്കിടയിലൂടെ യാത്ര.my diary. khaleelshamras

ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്
ശരിയാണ് എന്ന്
വിശ്വസിക്കുന്നവരും
അതിന് നിരത്താൻ
ന്യായീകരണങ്ങൾ
ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും.
ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്
ശരിയായ അറിവ് കണ്ടെത്താനുള്ള
സാഹസികയാത്രയാണ്.
സ്വതന്ത്രമായ അറിന്യേഷിച്ചുള്ള
യാത്രയിൽ
നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന
സമ്മാനങ്ങളാണ്
സമാധാനവും ആത്മസംതൃപ്തിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras