ഏറ്റവും അടുത്തവർ.my diary. khaleelshamras

ലോകത്ത് ഏറ്റവും അടുത്തു കിടക്കുന്ന
രണ്ടാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ
അത് പരസ്പരം
പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരും
പരസ്പരം ശത്രുതയിലുള്ളവരുമാണ്.
കാരണം അതിരുവരും
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ചിന്തിക്കുന്നത്
എതിരാളിയെ കുറിച്ചാണ്
എന്നതാണ് സത്യം.
പരസ്പരം ഇത്തരം
നിലപാടുകളിൽ എത്തിയത്
പോലും
ഏതു തരത്തിലായാലും
ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥാനം കൊണ്ടാണ്.
ഇനി ഈ ഒരു ബന്ധത്തെ
നല്ല വശത്തേക്ക്
തിരിച്ചുവിട്ടാൽ
ഏറ്റവും നല്ലൊരു കൂട്ടുകെട്ടായിരിക്കും
പിറക്കാൻപോവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്