രണ്ട് വശങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

ഓരോന്നിലും
നിന്റെ ജീവിതത്തെ
മുന്നോട്ട് ജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ
പാകത്തിലുള്ളതും
എന്നാൽ പരാജയത്തിലേക്ക്
നയിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളതുമായ
രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉണ്ട്.
മനുഷ്യർ, വാർത്തകൾ,
ടെക്നോളജി
തുടങ്ങി
നിന്റെ ജീവിതവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോന്നിലും
ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും കാണാം.
അതിലെ പോസിറ്റീവ് വശത്തേക്ക്
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക
എന്നതാണ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്