പ്രശ്നത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ.my diary. khaleelshamras

ഒരു പ്രശ്നം
നിന്നെ അലട്ടുന്നുവെങ്കിൽ
അതിന് നിന്റെ ജീവിതം
കൊള്ളരുതാത്തതാണ്
എന്ന് അർത്ഥമില്ല.
മറിച്ച് നിന്റെ
മനസ്സും ചിന്തകളും
അനാവശ്യമായി
ആ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നത്തിലേക്ക്
ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ്
അർത്ഥം.
ഒന്ന് ശ്രദ്ധയെ
അതിലെ പാഠത്തിലേക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും
കേന്ദ്രത്തിലേക്കോ തിരിച്ചുവിടുക
എന്നതൊന്ന് മാത്രമാണ്
നിനക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാനായി
ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്