സ്വയം മാറുക.my diary. khaleelshamras

സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിലൂടെ
ഒരു പ്രശ്നവും മാറാൻ പോവുന്നില്ല.
കാരണം സാഹചര്യകളിലല്ല
-പ്രശ്നം.
മറിച്ച് അതിലൂടെ
കടന്നു പോവുന്ന നിന്നിലാണ് പ്രശ്നം.
അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ
ഏതൊരു സാഹചര്യത്തലും
'നീയെത്തൊന്നാണോ
ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച്
നീ സ്വയം മാറിയേ പറ്റൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്