ജീവൻ ബാക്കിവെക്കുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

ശരിക്കും അവർ
നിന്റെ രൂപവും
നിന്റെ ശബ്ദവും
നിന്റെ മണവും
അവരുടെ മനസ്സിൽ
റെക്കോർഡ് ചെതുവെക്കുമ്പോൾ
ശരിക്കും അവരിൽ
നീ നിന്റെ ജീവന്റെ
ഒരു ഭാഗം ബാക്കിവെക്കുന്നു.
ആ ജീവൻ അവരിൽ
നല്ലൊരു വസന്തം
പരത്തണമെങ്കിൽ
നിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വന്തറയുള്ളതാവണം.
പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നല്ലതാവണം.
നിന്റെ മണം
സുഗന്ധം പരത്തിയതാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്