എല്ലാവരും ശരിയാണ്.my diary. khaleelshamras

ലോകത്ത് എല്ലാവരും
ശരിയാണ്.
ഞാൻ ശരിയല്ല
എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ
പോലും നിനക്ക് ശരിയാണ്.
പോരായ്മകൾ ഉള്ളവരായി
നിനക്ക് ആരുമില്ല.
എനിക്കെന്തിന്റെയൊക്കെയോ
പോരായ്മകൾ ഉണ്ട്
എന്ന് പറയുന്നവരെ പോലും
നീ പോരാത്തവരായി കാണരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്