പ്രസ്ഥാവനകൾക്ക് പിറകിൽ.my diary. khaleelshamras

എല്ലാ
പ്രസ്ഥാവനങ്ങൾക്കും പിറകിൽ.
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങളുടേയും
പേടിയുടേയും
അസൂയയുടേയും
അടിമത്വത്തിന്റേയുമൊക്കെ
ഒരു പിന്നാമ്പുറമുണ്ട്.
പ്രതികരിക്കുന്നതിനും
അത്തരം വിവാദങളെ
സ്വന്തത്തിനുള്ളിലും പുറത്തും
ചർച്ചക്ക് വെക്കുന്നതിനു മുമ്പേ
ഇത്തരം പിന്നാമ്പുറത്തെ
യാഥാർത്യങ്ങളെ കുറിച്ച്
അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras