ജീവിതാസൂത്രണം.my diary. khaleelshamras

സമയം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക
എന്നതൊന്നില്ല.
കാരണം സമയം ആസൂത്രണം
ചെയ്യുക എന്നാൽ
നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ
ആസൂത്രണം ചെയ്യുക
എന്നാണ് അർത്ഥം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്