ജീവിതാസൂത്രണം.my diary. khaleelshamras

സമയം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക
എന്നതൊന്നില്ല.
കാരണം സമയം ആസൂത്രണം
ചെയ്യുക എന്നാൽ
നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ
ആസൂത്രണം ചെയ്യുക
എന്നാണ് അർത്ഥം.

Popular Posts