തീയും വെള്ളവും.my diary. khaleelshamras

അലഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ
നിറയെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ
ഒരു കുപ്പി കണ്ടു.
തീ ഇഷ്ടത്തോടെ
ആ കുപ്പിയിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക്
എടുത്തു ചാടി.
അപ്പോഴാണ് തീ
അറിഞ്ഞത് അത്
വെള്ളമല്ലായിരുന്നു മറിച്ച്
മണ്ണണ്ണയായിരുന്നുവെന്ന്.
ഇതു പോലെ
യാണ് ന്നല്ലതു കണ്ടെത്താനുള്ള
മനുഷ്യരുടെ പല
അന്വേഷണങ്ങളും
പര്യവസാനിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്