നല്ല ശ്രോദ്ധാവ്.my diary. khaleelshamras

ഓരോരുത്തരും
അവരവർക്കിഷ്ടമുണ്ടതിനെകുറിച്ച്,
വാതോരാതെ
സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്.
പലപ്പോഴും അവ
നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക്
വിരുദ്ധമായിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട്
അവരുടെ സംസാരത്തെ
വിമർശിക്കാനുള്ള
ഒരു പ്രവണത നിനക്കുണ്ടാവും.
അത് പലപ്പോഴും
എത്തിപ്പെടുന്നത്
നിന്റെ സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്കായിരിക്കും.
അങ്ങിനെ വലിയൊരു
നഷ്ടം വരുത്തി വെക്കുന്നതിലും
നല്ലത് മൗനം പാലിച്ച്
നല്ലൊരു ശ്രോദ്ധാവായിരിക്കുന്നതല്ലേ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്