വിമർശനങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

ചീത്തയായതു കണ്ടാൽ
വിമർശിക്കണം.
അത് ആ പ്രവർത്തികേന്ദ്രീകൃതമാവണം.
അല്ലാതെ വ്യക്തി
കേന്ദ്രീകൃതമാവരുത്.
പലപ്പോഴും വിമർശനങ്ങൾ വസ്തുതയുടെ
കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും മാറി
വ്യക്തികളിലേക്ക് തെന്നി മാറുന്നതാണ്
മിക്ക പ്രശ്നക്കൾക്കും കാരണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്