വളരാൻ.my diary. khaleelshamras

നിനക്ക് വളരണമെങ്കിൽ
തിരുത്താനും പകർത്താനുംതയ്യാറായേ പറ്റൂ.
അല്ലെങ്കിൽ
പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്താതെ
പിറന്നു വീണ
കുഞ്ഞിന്റെ പിറവിയിലെ
അവസ്ഥയിൽ
കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടിവരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്