ഉള്ളിലെ സംഭാഷണം.my diary. khaleelshamras

ഓരോ സംഭാഷണവും
അരങ്ങേറുന്നത് പുറത്തല്ല
മറിച്ച് നിന്റെ ഉള്ളിലാണ്.
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ
അതിഥികളെ നിന്റെ
ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുത്തി
അവരോട് സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുന്നു.
അതിൽ നിന്നും
ചിലത് നിന്റെ
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ
അവരിലെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ
ചെന്ന് പതിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്