വിവാദങ്ങളില്ലാത്ത ദിനം.my diary. khaleelshamras

വിവാദങ്ങളോ
മരണങ്ങളോ
അക്രമണങ്ങളോ
ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും
ഉണ്ടാവില്ല.
അതൊന്നും
ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസത്തിനായിയുള്ള
കാത്തിരിപ്പവസാനിപ്പിച്ച്
എന്തു കേട്ടാലും
കണ്ടാലും
കലങ്ങിമറിയാത്ത
ഒരു നല്ല മനസ്സ് നിലനിർത്തുന്നതാണ്
നിനക്ക് നല്ലത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്