നല്ല ശീലത്തിൽ നിന്നും തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ.my diary. khaleelshamras

ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ
ഒരു വാക്ക് മതിയാവും
നീ വളർത്തിയെടുത്ത നല്ലൊരു
ശീലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ.
അതുകൊണ്ട്
അവർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ
ശരിയായിരിക്കാം
പക്ഷെ നിനക്ക് അത് തെറ്റാണ്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കി
നിന്റെ നല്ല ശീലത്തിൽ
ഉറച്ചു നിൽക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്