ചെറിയ ചോദ്യത്തിന് വലിയ പ്രതിഫലം.my diary. khaleelshamras

കുട്ടികൾക്ക് എന്നും രക്ഷിതാക്കളുടെവക
ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുക.
അതിലെ ചോദ്യം
ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതും
എന്തായാലും ഉത്തരം പറയുന്നതും
അവണം.
ചെറിയ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യത്തിന്
വലിയ മാർക്കും
പ്രാൽസാഹനവും നൽകുക.
ആ വലിയ പ്രോൽസാഹനം
നൽകാൻവേണ്ടി മാത്രമാവണം
കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ
ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്.
ആ വലിയ പ്രാൽസാഹനം
കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന
വലിയ ആത്മസംതൃപ്തിയും
ആത്മവിശ്വാസവും
ആവണം രക്ഷിതാവ് ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്