കുറ്റം പറയൽ.my diary. khaleelshamras

കുറ്റം പറയൽ ഇഷ്ട വിനോദമാക്കിയ
ഒരുപാട് പേർ സമൂഹത്തിലുണ്ട്.
അത്തരം വ്യക്തികളുമായി
സംസാരിക്കുമ്പോൾ
പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രവണത
സ്വഭാവികമാണ്.
ആ പ്രതിരോധമാണ്
പലപ്പോഴും
വലപ്പെട്ട മനസമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.
അവിടെ പ്രതിരോധിക്കാതെ
ഒന്നു നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നാൽ
അത്തരം വ്യക്തികൾ മുഖേനയുള്ള
ഇത്തരം നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്