മനുഷ്യകൂട്ടത്തെകണ്ട് പേടി.my diary. khaleelshamras

നിനക്ക് ഒരു മനുഷ്യകൂട്ടത്തെ
കണ്ടിട്ട് പേടി തോണുന്നുവെങ്കിൽ.
ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുക.
അവരിൽ ഒരാളായി
സ്വന്തം കുട്ടത്തെ
വിലയിരുത്തുക.
അവിടെ പേടി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ പേടി അവരുണ്ടാക്കിയതല്ല
മറിച്ച് നീ സ്വയം
ഉണ്ടാക്കിയതാണ്
എന്ന് കാണാം.
എന്നിട്ട് പേടിയെ
നിന്റെ വഴിയിൽ നിന്നും
സുഖമായി കടന്നുപോവാൻ
അനുവദിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras