വിജയം.my diary. khaleelshamras

ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം
നീട്ടിവെയ്പ്പില്ലാതെയും
മുശിപ്പില്ലാതെയും
സംതൃപ്തിയോടെയും ചെയ്യുകയും
അതിൽ സന്തോഷം
കണ്ടെത്തുകയും
ചെയ്യുന്നതിനെ
വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
വിജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്