സ്വന്തം ചിന്തകളുടെ പ്രചാരകർ.my diary. khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയും
അവനവന്റെ ഉള്ളിലെ
ചിന്തകളുടെ പ്രചാരകർ ആണ്.
അവർ പുറത്തേക്ക്
പുറം തള്ളുന്നതും
പുറത്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതും
അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്.
ആ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച്
അവരിൽ രൂപപ്പെട്ട
ശീലങ്ങളും
നൈമിഷികമായി
പൊട്ടിത്തെറിക്കാറുള്ള
വികാരങ്ങളും
അവരിൽ പ്രതിഫലിക്കാം.
പക്ഷെ നിന്റെ
ചിന്തകളും ശീലങ്ങളും
അവരിൽനിന്നും തികച്ചും
വ്യത്യസ്തമാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അവരുടേതിനനുസരിച്ച്
നിന്റെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും
വ്യതിചലിക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras