തർക്കങ്ങൾ .my diary. khaleelshamras

തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.
ഉണ്ടാവുകയും വേണം.
പക്ഷെ അവയെ
നിന്റെ മനസ്സിന്
മുറിവേൽപ്പിച്ചതാക്കരുത്.
അവ നിനക്ക്
പാoവും അറിവും
കരുത്തും നൽകിയതാകണം.
അവ നിന്നെ നിരാശനാക്കരുത്
മറിച്ച്
കൂടുതൽ ശക്തനാക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്