അവലോകനങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ ആരും
വിമർശകർ ആയിട്ടില്ല.
അവരൊക്കെ
നിന്നോട് അവലോകനങ്ങൾ
നടത്തുന്നവർ മാത്രമാണ്.
നിനക്ക് പകർത്താനും
തിരുത്താനും
ഓരോരോ പാഠങ്ങൾ
പകർന്നുതരികയാണ്
അവരൊക്കെ.
പലപ്പോഴും വിമർശനങ്ങളുമായി
വരുന്നവർ
അവരെകുറിച്ച് ഒരവലോകനം
നടത്താനുള്ള ഒരവസരം
കൂടി അവിടെ ബാക്കിയാക്കുന്നുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്