വിശ്രമം.my diary. khaleelshamras

ശരീരത്തിന് വിശ്രമം വേണ്ട
സമയത്ത്
എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച്
വിശ്രമിക്കണം.
മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിവെച്ച
വിശ്രമത്തിനുമുന്നിൽ
വിലങ്ങായി നിൽക്കുന്ന
എല്ലാ പദ്ധതികളും മാറ്റിവെക്കണം.
ആ മാറ്റിവെച്ചതോർത്ത്
വേവലാതിപെടരുത്.
വേവലാതി വിശ്രമത്തിൽ
നിലനിർത്തേണ്ട നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
നശിപ്പിക്കുമെന്നുമാത്രമല്ല.
വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയദൈർഘ്യം
കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്