കഴിവുകൾ.my diary. khaleelshamras

എല്ലാ കഴിവുകളും
എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്.
തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ
തിരിച്ചറിഞ്
അവയെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി
പ്രവർന്നനപഥത്തിലേക്ക്
ഈ നിമിഷം തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലാണ്
പലരും വിജയിക്കാതെ
പോവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്