അവരുടെ വാക്കിനു പിറകിൽ.my diary. khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
നാവിൽ നിന്നും
വരുന്ന ഓരോ വാക്കിന്റേയും
പിറകിൽ
അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ
വരച്ചു കൊടുത്ത
കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്കും
അതിനനുസരിച്ച
രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട
അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റേയും
ഒരു വലിയ പിന്നാമ്പുറമുണ്ട്.
അതാണ് അതിന്റെ സത്യം.
നീയുമായി അതിന്
ഒരു ബന്ധം പോലും ഇല്ല.
പക്ഷെ ഇത്തരം വാക്കുകളെ
പലപ്പോഴായി നിന്നോടാണ്
എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച്
നിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്വയം സംസാരത്തെ
ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക്
തിരിച്ചുവിടുന്നു.
അത് നിന്റെ മനസമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടാവരുത്.
ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും
അവർ പറഞ്ഞതിനു പിറകിലെ
അവരുടെ
കാഴ്ച്ചപ്പാടും വ്യക്തിത്വവും കാണുക.
അവിടെ നല്ല കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ
പകർത്തുക
ചീത്തതാണെങ്കിൽ
നിന്നെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ
അതുവഴി കടന്നു പോവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്