കുറ്റങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നവർ.my diary. khaleelshamras

പലർക്കും
മറ്റുള്ളവരിലെ കുറ്റങ്ങളിലേക്ക്
നോക്കാനും
അതിനെ വലുതാക്കി
കാണിക്കാനുമാണ് താൽപര്യം.
കുറ്റത്തിനപ്പുറത്ത്
വിശാലമായ നല്ലതിന്റെ
ലോകത്തേക്ക്
നോക്കാൻ
പലരും താൽപര്യം കാണിക്കുന്നേയില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras