ധൈര്യം കുറയൽ.my diary. khaleelshamras

പേടിയാവുന്നു എന്നു പറയാതിരിക്കുക
പേടിക്കാതിരിക്കുക എന്ന്
ആശ്വസിപ്പിക്കാതെയുമിരിക്കുക.
മറിച്ച്
ധൈര്യം ചോർന്നു പോയി എന്നു പറയുക.
ധൈര്യത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക.
ധൈര്യമെന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ
അളവ് കുറഞാൽ
ജീവിതമെന്ന വാഹനം വഴിയിൽ
ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.
വീണ്ടും നിറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras