പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നാളിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ട.my diary. khaleelshamras

പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത
മനുഷ്യർ ഇല്ല എന്നിരിക്കെ.
പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത
ഒരു ദിവസം പോലും
ഉണ്ടാവില്ല എന്നുമിരിക്കെ
പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത
ഒരു നാളിനായി കാത്തിരിക്കാതെ
പ്രശ്നങ്ങളെ
തന്റെ മനശ്ശാന്തി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ
ഒരു കാരണമാക്കാതെ
അവയിലെ പാoങ്ങൾ പഠിച്ച്
ആവേശത്തോടെ
നേരിടേണ്ടത് നേരിട്ട്
അവഗണിക്കേണ്ടത് അവഗണിച്ച്
മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്