നിന്നെ തന്നെ നീ കാണുന്നു.my diary. khaleelshamras

നീ നല്ലവനാവുക
അപ്പോൾ നിനക്ക് നല്ലതേ പുറത്തുകാണാൻ
കഴിയൂ.
നീ എല്ലാവരേയും
സ്നേഹിക്കുക.
അപ്പോൾ ഏവരും നിന്നെ
തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്നത് കാണാം.
നീ അറിവുള്ളവനാവുക
അപ്പോൾ
ഓരോ നിമിഷത്തിലും
നിനക്ക് അറിവ് കണ്ടെത്താൻ
കഴിയും.
കാരണം നീയെന്താണോ
അത് തന്നെയാണ്
നിനക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ കഴിയുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras