മാറ്റി വരക്കുക.my diary. khaleelshamras

നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതും
എന്നാൽ നീ ചെയ്യേണ്ടതുമായ
ഒരു കാര്യത്തെ
അത് നിന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച
ചിത്രത്തെ
നിനക്ക് സന്തോഷം നൽകിയതും
ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ
മറ്റൊരിടത്തേക്ക്
മാറ്റി പ്രതിഷ്ടിക്കുക.
നല്ല ചിത്രത്തിന്റെ
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ
അവയെ മാറ്റി വരക്കുക ..
മാറ്റിവരച്ച മൂന്നാമത്തെ
ചിത്രവുമായി
വീണ്ടും
ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആ
കാര്യം ഒന്ന്
ചെയ്തുനോക്കൂ
ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമായി
അത് മാറിയിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras