വാങ്ങുന്ന വസ്തു.my diary. khaleelshamras

എന്തൊന്നു ചെയ്യുമ്പോഴും
വാങ്ങുമ്പോഴും
അതിനെത്രമാത്രം
ഉപയോഗമുണ്ട് എന്ന്
ശരിയായി വിലയിരുത്തണം.
അല്ലെങ്കിൽ
വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിനെ
ന്നതിലും വിലപിടിച്ച എന്തെങ്കിലും
ഒന്നിനായി വിനിയോഗിക്കാൻ
പറ്റണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്