പ്രതികൂല സാഹചര്യം.my diary. khaleelshamras

സാഹചര്യങ്ങൾ
ഒരിക്കലും പ്രതികൂലമല്ല.
അതിനെ പ്രതികൂലമാക്കുന്നത്
ആത്മവിശ്വാസവും
അറിവും
ധൈര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട
നിന്റെ ഉള്ളിലെ സാഹചര്യങ്ങളാണ്.
ഏത് സാഹചര്യത്തിലും
എത്തുണ്ട് പഠിക്കാനെന്നും
നല്ലത് കണ്ടെത്താനെന്നുമുള്ള
മാനസികാവസ്ഥയാണ്
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras