ഉത്തരവാദിത്വം.my diary. khaleelshamras

ലക്ഷത്തിലേക്കുള്ള നിന്റെ
യാത്രയിൽ
വന്നണഞ്ഞ പരാജയത്തിന്
നീ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ
അത് നിനക്ക് പറ്റിയ
ഏതോ ഒരു തെറ്റിനുള്ള
ന്യായീകരണം മാത്രമാണ്.
കാരണം അതിനൊന്നും
മറ്റൊരാളും ഉത്തരവാദിയല്ല
മറിച്ച്  നീ മാത്രമാണ്
അതിന് ഉത്തരവാദി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്