തവരുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന അപകടാവസ്ഥ.my diary. khaleelshamras

നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവഗുണങ്ങളുള്ള
വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായുള്ള
കൂട്ടുകെട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ
അവ നിന്റെ
നല്ല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ
നശിപ്പിച്ചേക്കാം.
അവ നിന്റെ
നല്ല ശീലങ്ങളെ
ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം.
അത്തരം കൂട്ടുകെട്ടുകളെ
അവരിലെ അപകടാവസ്ഥയെ
മുൻകൂട്ടികണ്ടില്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ നല്ല വ്യക്തിത്വത്തെ
ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം .
പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും
നിന്നിൽ വർത്തി
പല നല്ല ബന്ധങ്ങളിലും
വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.
ഇത്തരം നെഗറ്റീവ്
വ്യക്തികൾ
നിനക്കറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ
ആണെന്നതിനാൽ
അവരെ നിന്റെ
സൗഹൃദവലയത്തിൽ നിന്നും
മാറ്റി നിർത്തുക എന്നത്
പ്രായോഗികമല്ല.
പക്ഷെ അവരുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന
അപകടാവസ്ഥയെ കുറിച്ച്
ബോധവാനയിരിക്കുക
എന്നതാണ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്