വ്യക്തി വികസനം.my diary. khaleelshamras


എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും മുൻപേ നീ പഠിക്കേണ്ടത് നിന്നെ കുറിച്ചാണ്.
പുറത്തെ സാധ്യതകൾ അക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
നിന്റെ സാധ്യതകൾ
അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക
നിന്റെ പോരായ്മയും
നിന്റെ ഗുണങ്ങളും
പഠിച്ചു അവയെ
സമൂഹത്തിന്റേയും
ജോലിയുടേയും
കുടുംബത്തിന്റേയും
നിന്റെ സ്വന്തത്തിന്റേയും
ഒക്കെ നേട്ടങ്ങൾക്കായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras