മതങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

മതങ്ങളെ
ശരിയായ വിതത്തിൽ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ
ശരിക്കും
അവമൂലം
മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്
തികച്ചും വിപരീതമായ
അനന്തരഫലങ്ങൾ
ആയിരിക്കും.
അതാണ്
ഇന്ന് സമാധാനത്തിന്റേയും
സന്തോഷത്തിന്റേയും
പിന്നെ ധൈര്യത്തിന്റേയും
ഒക്കെ വിഷയത്തിൽ
മതമില്ലാത്തവർ
ഉള്ളവരേക്കാൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്.
ഇവിടെ മതമല്ല

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras