നിശ്ശബ്ദത.my diary. khaleelshamras

ഒരു കുടിക്കാഴ്ച്ചയിൽ
നിനക്ക് നല്ലതൊന്നും
പറയാനില്ലെങ്കിൽ.
പറയാൻ പുറത്തു വരുന്നത്
കുറ്റങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ
അത് പുറത്തെടുക്കുന്നതിലും
നല്ലത്
മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ്.
അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ
പറയാനുള്ള കുറ്റങ്ങളെ
നിശ്ശബ്ദതയുടെ
കയറു കൊണ്ട് പിടിച്ചുകെട്ടുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്