ശത്രുതയെന്നതൊനില്ല.my diary .khaleelshamras

ഇവിടെ ഒരു മൃഗവും
അതേ വിഭാഗത്തിലുള്ള മൃഗവുമായി
ശത്രുത പുലർത്തുന്നില്ല.
മനുഷ്യനും അതിൽ നിന്നും
വിമുക്തമല്ല.
പക്ഷെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ
നീ ശത്രുത കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അത് രണ്ട് മനുഷ്യമൃഗങ്ങൾ
എന്ന രീതിയിലുള്ള
ശത്രുതയല്ല
മറിച്ച്
മനുഷ്യ ചിന്തയിലെ ശത്രുതയാണ്.
ശത്രുവും ശത്രുതയും
സ്വന്തം ചിന്തയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras