സംതൃപ്തി.my motivational class preperation

ഒരോ ദിവസവും
ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
എഴുതി വെക്കുക.
ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും
എന്നാൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ
പറ്റാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക്
ആദ്യ മുൻഗണന നൽകുക.
ഓരോ കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും
സ്വയം അഭിനന്ദിക്കുക.
നല്ലൊരു സമ്മാനം സ്വയം
കൈമാറുക.
സ്വയം ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുക.
സ്വന്തം കണ്ണാടിക്കുമുമ്പിൽ പോയി
ആ കണ്ണാടിയിലെ നിന്നെനോക്കി
കുറേ നല്ലതു പറയുക.
അവിടെ നീ ദർശിക്കുന്നത്
ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും
സംതൃപ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെയായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras