ഭരിക്കാൻ.my diary.khaleelurahiman@gmail. Com

പോസിറ്റീവ് ഗുണങ്ങളും
നെഗറ്റീവ് ഗുണങ്ങളും
ഉള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള
സൗഹൃദത്തൽ
അല്ലെങ്കിൽ
സ്നേഹ ബന്ധത്തിൽ
പോസിറ്റീവ് വ്യക്തിയോട്
ചെറിയൊരു അസൂയ നെഗറ്റീവ്
വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവും.
ഇത് ബന്ധ കർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കില്ലെങ്കിലും
പോസിറ്റീവ് വ്യക്തികൾക്കു മീതെ
ഒരു മേൽകോയ്മ കൈവരിക്കാനുള്ള
പ്രവണത നെഗറ്റീവ്
വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുക
സ്വാഭാവികമാണ്.
അത് ദേശ്യപ്പെടലായും
കുറ്റപ്പെടുത്തലായും
മറ്റും പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടും.
പക്ഷെ പോസിറ്റീവ്
വ്യക്തി ഉള്ളിലെ കപടമുഖം
തിരിച്ചറിയാതെ
ഈ കെണിയിൽപെട്ടു പോവാനാണ്
സാധ്യത.
അങ്ങിനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ
ചെയ്യേണ്ടത്
ഏതൊരു കാര്യത്തിനു പിറകിലെ
യഥാർത്ഥ വികാരത്തെ
കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക
എന്നതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras