നിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം.my diary.khaleelurahiman@gmail. com

നിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം
സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിനക്കു പുറത്തല്ല
മറിച്ച് നിനക്കത്താണ്.
തികഞ്ഞ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ
പൂർണ്ണ സംതപ്തിയോടെ
ഈ നിമിഷത്തിൽ
പൂർണ്ണമായും
നിന്റെ ചിന്തകളേയും പ്രവർത്തിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നതിലൂടെ
നിനക്കനുകൂലമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ
നീ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras