കാന്തം പോലെ ജീവിത സാഹചര്യം.my diary.Khaleelshamras

ഏതൊരു ജീവിത സാഹചര്യവും
ഒരു കാന്തം പോലെയാണ്
അതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് വശവും
പോസിറ്റീവ് വശവുമുണ്ട്.
പ്രതിസന്ധികളെ മറി കടന്ന്
ക്ഷമ കൈവരിച്ച്
പോസിറ്റീവ് വശത്തെ
കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്
ജീവിത വിജയം.

Popular Posts