കാന്തം പോലെ ജീവിത സാഹചര്യം.my diary.Khaleelshamras

ഏതൊരു ജീവിത സാഹചര്യവും
ഒരു കാന്തം പോലെയാണ്
അതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് വശവും
പോസിറ്റീവ് വശവുമുണ്ട്.
പ്രതിസന്ധികളെ മറി കടന്ന്
ക്ഷമ കൈവരിച്ച്
പോസിറ്റീവ് വശത്തെ
കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്
ജീവിത വിജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്