രണ്ട് തരം ചിന്തകൾ.my diary.Khaleelshamras

നീയേതൊരു പുതിയ
തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും
അവിടെ രണ്ട് തരം ചിന്തകൾ
പിറക്കും.
ഒരു തരം ചിന്തകൾ
തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ
മറ്റുള്ളവ
മടിയുടേയും നീട്ടിവെയ്പ്പിന്റേയും
കെണിയിൽ കുടുക്കി
നിന്നെ
തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും
പിന്തിരിയിപ്പിക്കുന്നവയായിരിക്കും.
പിന്തിരിയിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകളെ
അവഗണിച്ച്
പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നവയ്ക്ക്
മുൻഗണന നൽകുക എന്നതാണ്
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.
ഒരു സമയം ഒരൊറ്റ
ചിന്തയെ ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കാനേ നിനക്ക്
കഴിയുകയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്