ചിന്തകൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.my diary.Khaleelshamras

ഭാഹ്യ പ്രേരണക്കും
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രതികരണത്തിനുമിടയിൽ
നിന്റെ ചിന്തകൾക്ക്
വലിയൊരു സ്വാതന്ത്രൃം
ഉണ്ട്.
സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ
മനസ്സമാധാനം
തകരാതെ നോക്കാനും,
എന്നും സന്തോഷകരമായ
കാലാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും
നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത്
ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ
ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്