അടിപതറാതെ.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ സാഹചര്യം നോക്കേണ്ട.
പ്രായം നോക്കേണ്ട,
സമയം നോക്കേണ്ട
മറ്റുളളവർ എന്ത് കരുതുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട,
വിമർശനങ്ങളെ നോക്കേണ്ട
നിന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ
അടിപതറാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക.
തീരുമാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക്
ഒരോരോ പടവ് എടുത്തുവെക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്