വഴിതെറ്റിക്കുന്ന വിശ്വാസം.my diary.Khaleelshamras

ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള
നിന്റെ യാത്രയെ
വഴി തെറ്റിച്ചുവിടുന്നത്
നിന്റെ ഉള്ളിലെ വിശ്വസമാണ്.
പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ
കഴിയില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാണ്
നിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആയി
വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത്.
ഉള്ളിലെ ആ പ്രരണയുടെ
കെണിയിൽ പെടാതെ
മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക
എന്നതാണ് നിനക്ക്
ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular Posts