ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.my diary.Khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയും
തങ്ങൾക്ക് മറ്റാരോടെങ്കിലുമോ
പ്രസ്ഥാനത്തോടെ ഉള്ള
വിധേയത്വമോ
ആരാധനയോ
ഭക്തിയോ
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും
നേട്ടമോ
ലക്ഷ്യം വെച്ചിടട്ടായിരിക്കും
അവരുടെ ആശയ വിനിമയം
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്.
ശ്രദ്ധാവിനോ
വായനക്കാരനോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ
എന്ന് ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇത്തരം വ്യക്തികൾ പെട്ടെന്നുതന്നെ
വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാവും.
അവരെ വിമർശിക്കാതെ.
പുകഴ്ത്താതെ
അവരുടെ സ്നേഹമെന്ന വികാരം മാത്രം
പകർത്തി
നീ നിന്റെ വഴിയേ മുന്നേറുക.
പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
അനന്തരഫലം വളരെ മോശമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras