പ്രതിരോധം.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന്റെ
വഴിയിൽ
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും
പ്രതിരോധ മുണ്ടാവുക
സ്വഭാവികമാണ്.
പ്രതിരോധത്തെ തിരിച്ചു
പ്രതിരോധിക്കാതെ
അതിനെ അവിടെ
നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുക.
നിനക്കു മുമ്പിൽ പ്രതിരോധമുണ്ടെങ്കിലും
ആ പ്രതിരോധമല്ല നീയെന്ന
സത്യം ഉൾകൊണ്ട്
ഫലപ്രദമായി അതിനെയൊക്കെ
ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി
മുന്നേറുക.
എന്നിട്ട് ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന്റെ
നാളുകളിൽ
ഈ പ്രതിരോധിച്ചവരെയൊക്കെ
വിളിക്കുക.
അന്ന് നിന്നെ കുറിച്ചോർത്ത്
ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കുന്നവർ
ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആയിരിക്കും.
നിനക്കെന്തെങ്കിലും അപകടം
സംഭവിക്കുമോ എന്ന പേടിയായിരുന്നു
അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
ആ പ്രതിരോധവും
ശരിക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ
ആയിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്